Waxing

Facial Waxing


Brow Shaping               $30

Lip                                  $15

Chin                               $15

Nostril                           $15

Sideburns                     $15


              

Body Waxing


Underarms               $35

Back                           $75

Full Arm                    $45

Bikini                         $45

Brazilian                   $75

Full Leg                    $85

Lower Leg                $55

Upper Leg                $55